doradztwo
informatyka
integracja

Dolnośląski bon na innowacje

loga unijneProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.VBA Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn.

„Opracowanie sformalizowanego algorytmu obliczeń opartego na metodzie rozliczenia kosztów Activity Based Costing w celu budowy systemu informatycznego do wspomagania decyzji menadżerskich” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.:
„Dolnośląski Bon na Innowacje”Przedmiotem projektu jest realizacja eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu opracowanie algorytmu systemu analizy kosztów opartego m. in. na metodzie Activity Based Costing z wykorzystaniem Time-Driven, która w przyszłości może być zaimplementowana do systemu informatycznego przeznaczonego do wspomagania decyzji menedżerskich. Całość projektu obejmuje nie tylko metodykę ABC, ale całościowe narzędzie związane również ze stroną przychodową.

Zakres prac będzie obejmował:

 1. Zdefiniowanie charakteru danych, jakie powinny być pozyskiwane do systemu analizy kosztów – zadanie będzie polegało na identyfikacji danych wejściowych pobieranych z systemów zewnętrznych (np. F-ka, ERP, CRM) oraz sformułowaniu zasad nadawania atrybutów tym danym, które będą wykorzystywane przy dalszej analizie kosztów.

  Efektem prac będzie zestawienie prezentujące importowane dane, zależności między takimi danymi i ich atrybuty.

  Sposób realizacji będzie polegał na przeprowadzeniu prac badawczych na podstawie wiedzy i doświadczenia wykonawcy oraz dostępnych na rynku systemów ewidencyjnych i wspomagających zarządzanie.

 2. Opracowanie procedur obliczeniowych na poszczególnych etapach rozliczeniowych celem wyznaczenia kosztów obiektów kosztowych. Zakładane są przynajmniej trzy moduły: zasobów, procesów, obiektów kosztowych (w tym: produkty, usługi, klienci, dostawcy, inne) oraz analizy z uwzględnieniem wielu przekrojów ujmowania kosztów (stałe, zmienne, bezpośrednie, pośrednie, inne). Innowacyjność projektu będzie zapewniona dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w zakresie rachunków kosztów, np. Time-Driven Activity Based Costing.

  Efektem zadania będzie zbiór formuł i algorytmów przetwarzania danych zdefiniowanych w Zadaniu 1. Do ich przedstawienia zostaną wykorzystane dostępne narzędzia np. diagramy UML.

  Sposób realizacji będzie polegał na przeprowadzeniu prac badawczych na podstawie wiedzy i doświadczenia wykonawcy oraz dostępnych narzędzi do prezentacji danych i powiązań.

 3. Opracowanie koncepcji wieloblokowego rachunku wyników, wspomagającego zarządzanie kosztami, rentownością, efektywnością. Zakładane jest opracowanie zarządczego rachunku na poziomie organizacji jako całości wraz z systemem powiązanych z nim analiz dziedzinowych dokonywanych w różnych przekrojach (produktów, klientów, działów, itp.).

  Efektem prac będą propozycje układów raportów zarządczych w różnych przekrojach.

  Sposób realizacji będzie polegał na zaproponowaniu różnych układów raportów zarządczych przydatnych w zarządzaniu organizacją.

 4. Zdefiniowanie wskaźników ekonomicznych, które będą wyznaczane na podstawie danych zawartych w systemie, wspierających zarządzanie efektywnością organizacji. Wskaźniki będę wyznaczane na rożnych poziomach systemu, np. na poziomie procesów i działań, obiektów kosztowych. Wskaźniki zostaną przeanalizowane pod kątem perspektyw Balanced Scorecard, jako ich potencjalne źródło danych wejściowych.

  Efektem prac będzie zestawienie wskaźników wraz z ich definicjami, sposobami interpretacji oraz przypisaniem do danej perspektywy Balanced Scorecard (jeżeli będzie to zasadne).

  Sposób realizacji będzie polegał na zdefiniowaniu wskaźników, wskazaniu dla nich danych wejściowych i formuł obliczeniowych.

 5. Opracowanie pomocy kontekstowej docelowego systemu informatycznego. Wykonanie w wybranej technologii pomocy kontekstowej zawierającego wszystkie definicje pojęć wykorzystywanych w systemie analizy kosztów, umożliwiające wsparcie użytkownika przyszłego systemu informatycznego.

  Efektem prac będzie plik pomocy zawierający potrzebne definicje i opisy.

  Sposób realizacji będzie polegał na sformułowaniu niezbędnych definicji.

Głównym efektem prac projektu będzie sformalizowana koncepcja systemu analizy kosztów opartego m. in. na metodzie Activity Based Costing wraz z opracowaniem wymagań do wsadu i prezentacji danych. Wyniki prac będą przedstawione w postaci raportów w formie elektronicznej i papierowej.

Wartość przedsięwzięcia: 65.040,65 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 49.756,10 PLN
 • budżet Województwa Dolnośląskiego: 8.780,49 PLN